Commit c0072a2b authored by Massimiliano's avatar Massimiliano
Browse files

typo in dutch translation

parent eed175c6
......@@ -82,7 +82,7 @@
<string name="FirstInfo">Je kan op elk pictogram lang drukken om jou extra informatie te tonen…</string>
<string name="DiasporaTitle">Diaspora* Instellingen</string>
<string name="DiasporaInfo">Gedistribueerd en gedecentraliseerd sociaal netwerk. Plaatsen, delen, liken, gemeenschappen creëren.\n\nGebruikersnaam:\n jou_diaspora_gebruikersnaam@pod.disroot.org\n\nWachtwoord:\n jou_diaspora_wachtwoord</string>
<string name="PadInfo">Met Etherpad schrijf artikelen, persberichten, to-do lijsten, etc. samen met vrienden, medestudenten of collega's, die allemaal op hetzelfde moment aan hetzelfde document werken.\nEr is geen registratie vereist.</string>
<string name="PadInfo">Met Etherpad schrijf artikelen, persberichten, to-do lijsten, etc. samen met vrienden, medestudenten of collega\'s, die allemaal op hetzelfde moment aan hetzelfde document werken.\nEr is geen registratie vereist.</string>
<string name="PadTitle">EtherPad Info</string>
<string name="ChatTitle">XMPP Instellingen\n</string>
<string name="ChatInfo">Conversations is een gratis, standaard en open-source gedecentraliseerde en gefedereerde instant messaging applicatie voor chatten met contacten of binnen groepen.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment