Commit dfc0ae71 authored by Ravi Dwivedi's avatar Ravi Dwivedi
Browse files

Initial draft of the website.

parent 9cba673f
baseURL = "/"
languageCode = "en-us"
title = "Privacy Yathra"
theme = "kube"
description = "Privacy Yathra"
#Paginate = 4
[Params]
RSSLink = "/index.xml"
author = "FSCI" # add your company name
[[menu.main]]
name = "Home"
weight = 1
url = "/"
+++
description = "Privacy Yathra is a campaign by Free Software Community of India(FSCI). It started as a campaign to promote federated social media across Kerala and Tamil Nadu. Now we have expanded our goals to raise awareness about digital privacy to the whole world with this website as a medium."
title = "Privacy Yathra"
draft = false
+++
---
title: "Why is Free Software necessary for privacy"
draft: false
date: 2021-09-2222222
---
### What is Free Software
Free Software means
---
title: "Credits"
---
Sponsor: Arun Mathai, rovonovo_zoro.
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ .Site.LanguageCode }}">
<head>
{{ .Hugo.Generator }}
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{{ block "title" . }}{{ .Title }} | {{ .Site.Title }}{{ end }}</title>
{{ with .Description }}
<meta name="description" content="{{ . }}"> {{ end }}
<!-- noindex meta -->
{{ $default_noindex_kinds := slice "section" "taxonomy" "taxonomyTerm" }}
{{ $noindex_kinds := .Site.Params.noindex_kinds | default $default_noindex_kinds }}
{{ $is_noindex_true := and (isset .Params "noindex") .Params.noindex }}
{{ if or (in $noindex_kinds .Kind) ($is_noindex_true) }}
<meta name="robots" content="noindex">
{{ end }}
{{ partial "meta/name-author" . }}
{{ template "_internal/opengraph.html" . }}
{{ partial "meta/ogimage" . }}
<!-- Site verification -->
{{ if .IsHome }} {{ partial "site-verification" . }} {{ end }}
<!-- add googleAnalytics in config.toml -->
{{ template "_internal/google_analytics_async.html" . }}
{{ if .RSSLink }}
<link href="{{ .RSSLink }}" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{{ .Site.Title }}" /> {{ end }}
<link rel="canonical" href="{{ .Permalink }}"> {{ if (isset .Params "prev") }}
<link rel="prev" href="{{ .Params.prev }}"> {{ end }} {{ if (isset .Params "next") }}
<link rel="next" href="{{ .Params.next }}"> {{ end }}
{{ partial "favicon" . }}
<link href="{{ "/css/font.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ "/css/kube.min.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ "/css/kube.legenda.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ "/css/highlight.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="{{ "/css/main.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- <link href="{{ "/css/kube.demo.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css"> -->
<!-- Your own theme here -->
<link href="{{ "/css/custom.css" | relURL }}" rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- js vendor -->
<script src="{{ "/js/jquery-2.1.4.min.js" | relURL }}" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript" src="{{ "/js/tocbot.min.js" | relURL }}"></script>
</head>
<body class="page-kube">
<header>{{ block "header" . }}{{ end }}</header>
<main>{{ block "main" . }}{{ end }}</main>
<footer>{{ block "footer" . }}{{ end }}</footer>
<script src="{{ "/js/kube.js" | relURL }}" type="text/javascript">
</script>
<script src="{{ "/js/kube.legenda.js" | relURL }}" type="text/javascript">
</script>
<script src="{{ "/js/main.js" | relURL }}" type="text/javascript">
</script>
</body>
</html>
{{ define "title"}} {{ .Title}} {{end}}
{{ define "header"}} {{ partial "header" .}} {{end}}
{{ define "main" }}
{{ range .Paginator.Pages.ByWeight }} {{ partial "page-summary" . }} {{ end }}
<section>{{ partial "pagination" .}}</section>
</ul>
{{ end }}
{{ define "footer" }}
{{ partial "footer" . }}
{{ end }}
{{ define "title"}} {{ .Title}} {{end}}
{{ define "header"}} {{ partial "header" .}} {{end}}
{{ define "main" }}
<div id="hero" class="wrap">
<h1>{{.Title }}</h1>
<p>{{.Params.description}}</p>
</div>
<ul id="posts">
{{ .Content }}
</ul>
{{ end }}
{{ define "footer" }}
{{ partial "footer" . }}
{{ end }}
\ No newline at end of file
{{ define "title"}} {{ .Title}} {{end}} {{ define "header"}} {{ partial "header"
.}} {{end}} {{ define "main"}}
<div class="push-center" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
{{ template "_internal/schema.html" . }}
<div id="hero">
<h1 itemprop="headline">{{.Title}}</h1>
{{ if .Description }}
<blockquote itemprop="description">{{ .Description }}</blockquote>
{{ end }}
<time class="post-time">{{ partial "post/meta" . }}</time>
</div>
<div id="post-box">
<div id="post" itemprop="articleBody">{{.Content | safeHTML}}</div>
<div class="form-subscribe">
<div id="form-subscribe-success" style="display: none"></div>
<div id="form-subscribe-box">
<h4>All about Redactor, Grafs and Kube.</h4>
<p>Monthly news &amp; updates. Just straight to the point.</p>
<form
action=""
name="mc-embedded-subscribe-form"
method="post"
class="form"
>
<input type="hidden" name="authorize-token" value="" />
<div id="subscribe-email-validation-error"></div>
<div class="form-item">
<div class="append">
<input
type="email"
name="EMAIL"
id="mce-EMAIL"
placeholder="Email"
/>
<button class="button">Subscribe</button>
</div>
</div>
<!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->
<div style="position: absolute; left: -5000px" aria-hidden="true">
<input type="text" name="" tabindex="-1" value="" />
</div>
</form>
<div class="form-subscribe-twitter">
<div>or</div>
<a href="https://twitter.com/jebli_7">Follow us on Twitter</a>
</div>
</div>
<div class="">
{{ partial "post/byauthor" . }} {{ partial "post/related-content" . }}
</div>
{{ if .Site.DisqusShortname }}
<article>{{ template "_internal/disqus.html" . }}</article>
{{ end }}
</div>
</div>
{{ end }} {{ define "footer"}} {{ partial "footer.html" .}} {{ end }}
</div>
{{ define "title"}} {{ .Title}} {{end}}
{{ define "header"}} {{ partial "header" .}} {{end}}
{{ define "main"}}
<div id="main">
<div id="hero">
<h1> {{ .Title}} </h1>
<p class="hero-lead">
{{ .Params.bref | safeHTML }}.
</p>
</div>
<div id="kube-component" class="content">
{{ partial "toc" .}}
{{ .Content}}
<!-- Inject script tag in this template -->
{{if .Params.script}}
{{ $script := (delimit (slice "scripts" .Params.script) "/")}}
{{ partial (string $script) .}}
{{end }}
</div>
</div>
{{ end }}
{{ define "title"}} {{ .Site.Title}} {{end}}
{{ define "header"}} {{ partial "header" .}} {{end}}
{{ define "main"}}
<div id="main">
<div id="hero">
<h1>{{.Title}}</h1>
<p>{{.Description}}</p>
</div>
</div>
{{ end }}
{{ define "footer"}} {{ partial "footer" .}} {{end}}
<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYAAAAGACAYAAACkx7W/AAAfMklEQVR4Xu3deah1VfkH8MfQNC38SeaIhSVSWKYlDWYpNphDg5RTooZp/n5lmRqOTWQjZGWGaFZEgkmDYaVZlmhkoQ1aYYoVIpKKRUU55ID+WG6v7/W+Z9hneK7rvuuz/yl8z3nu2s855/vZe+1prYc/stvDsdZaEbFWPPK/ff7/2NfGqnpjXzvkbw99Xym9ZJyDXjvV31007rn0oazbo+OdZDzjXrtQc25jXPq59+jD2DEO+j4NqTuu1uL1XO21I/o7U92FnnQfoUUH1sQOrAWAxeHXI/hGhtEgQAGwauMCAGtiiFinldsBADxubwIA3d5Vjz6M27oe+O8AWLlRYeRrYgcAAIAB03UAWDXNuCb+7K2TDjw6O20KyBTQY1M0j221AwAAIrKFDtgDsAdgD2DkwfQWYsA6ttoBAAAAAABoNf+aX28AAAAAAGg+CFttAAAAAAAAtJp/za83AAAAAAA0H4StNgAAAAAAAFrNv+bXGwAAAAAAmg/CVhsAAAAAAACt5l/z6w0AAAAAAM0HYasNAAAAAACAVvOv+fUGAAAAAIDmg7DVBgAAAAAAQKv51/x6AwAAAABA80HYagMAAAAAAKDV/Gt+vQEAAAAAoPkgbLUBAAAAAADQav41v94AAAAAANB8ELbaAAAAAAAAaDX/ml9vAAAAAABoPghbbQAAAAAAALSaf82vNwAAAAAANB+ErTYAAAAAAABazb/m1xsAAAAAAJoPwlYbAAAAAAAAreZf8+sNAAAAAADNB2GrDQAAAAAAgFbzr/n1BgAAAACA5oOw1QYAAAAAAECr+df8egMAAAAAQPNB2GoDAAAAAACg1fxrfr0BAAAAAKD5IGy1AQAAAAAA0Gr+Nb/eAAAAAADQfBC22gAAAAAAAGg1/5pfbwAAAAAAaD4IW20AAAAAAAC0mn/NrzcAAAAAADQfhK02AAAAAAAAWs2/5tcbAAAAAACaD8JWGwAAAAAAAK3mX/PrDQAAAAAAzQdhqw0AAAAAAIBW86/59QYAAAAAgOaDsNUGAAAAAABAq/nX/HoDAAAAAEDzQdhqAwAAAAAAoNX8a369AQAAAACg+SBstQEAAAAAANBq/jW/3gAAAAAA0HwQttoAAAAAAABoNf+aX28AAAAAAGg+CFttAAAAAAAAtJp/za83AAAAAAA0H4StNgAAAAAAAFrNv+bXGwAAAAAAmg/CVhsAAAAAAACt5l/z6w0AAAAAAM0HYasNAAAAAACAVvOv+fUGAAAAAIDmg7DVBgAAAAAAQKv51/x6AwAAAABA80HYagMAAAAAAKDV/Gt+vQEAAAAAoPkgbLUBAAAAAADQav41v94AAAAAANB8ELbaAAAAAAAAaDX/ml9vAAAAAABoPghbbQAAAAAAALSaf82vNwAAAAAANB+ErTYAAAAAAABazb/m1xsAAAAAAJoPwlYbAAAAAAAAreZf8+sNAAAAAADNB2GrDQAAAAAAgFbzr/n1BgAAAACA5oOw1QYAAAAAAECr+df8egMAAAAAQPNB2GoDAAAAAACg1fxrfr0BAAAAAKD5IGy1AQAAAAAA0Gr+Nb/eAAAAAADQfBC22gAAAAAAAGg1/5pfbwAAAAAAaD4IW20AAAAAAAC0mn/NrzcAAAAAADQfhK02AAAAAAAAWs2/5tcbAAAAAACaD8JWGwAAAAAAAK3mX/PrDQAAAAAAzQdhqw0AAAAAAIBW86/59QYAAAAAgOaDsNUGAAAAAABAq/nX/HoDAAAAAEDzQdhqAwAAAAAAoNX8a369AQAAAACg+SBstQEAAAAAANBq/jW/3gAAAAAA0HwQttoAAAAAAABoNf+aX28AAAAAAGg+CFttAAAAAAAAtJp/za83AAAAAAA0H4StNgAAAAAAAFrNv+bXGwAAAAAAmg/CVhsAAAAAAACt5l/z6w0AAAAAAM0HYasNAAAAAACAVvOv+fUGAAAAAIDmg7DVBgAAAAAAQKv51/x6AwAAAABA80HYagMAAAAAAKDV/Gt+vQEAAAAAoPkgbLUBAAAAAADQav41v94AAAAAANB8ELbaAAAAAAAAaDX/ml9vAAAAAABoPghbbQAAAAAAALSaf82vNwAAAIDyHbjn3oj//b+Ib3xjtlB46UsjfvCDiI03nq3Omvrue+6JOPLIiPPPn20N9Xm2/j36bgAAAAAAmEuY9CoCgF5tWq4XAQAAAADAcuVNBACWr9c9/hIAAAAAAPSIijm9BABzauR8ygAAAAAAwHzSpE8VAPTp0rK9BgAAAAAAli1wTAEtX6v7/CUAAAAAAOiTFfN5jT2A+fRxTlUAAAAAAGBOcdKjDAB6NGn5XgIAAABgngDstFPExRdHbLLJ8v2KV9JfAkBVnxYAAACAeQLwrGdF/PCHEc97XlU/9GoGA4BqPooyEAAAAAAAWL5QAsDy9brHXwIAAAAAgB5RMaeXAGBOjZxPGQAAAAAAmE+a9KmSDcD990f84hcRF14Y8fOfR9xwQ8R//9uNbKONuqm5nXeOeN3rIl7+8oinPrXPqKd7zUMPRdx2W8RvfxtxzTXduG6/PeLGGx9fr4zrOc+JeOYzI1784ohXvCLihS+M+J//me7vTvAuAAAAAMsBwLXXRrz+9RF33jnBzzO6g8mXXhqx446r3vf3v0fss0/E1VdPVmvpq9/2tohzz41Yf/3lqV3+ShYAd98dcfbZEZ/5TMQdd/Try3rrRRx7bMQxx0Rsumm/94x71cMPR9x8c8R550V85SsRt9467h3D//0FL4g44oiI/feP2Gyz6euMeCcAAACA5QDgrLMi3v3uyX/Eb3pTFyZPe9ryhHQmLhkAPP3pHYQlKK+/fvL+lneUcP3SlzpUH7k1+BRLCf7y9z/ykYjvfS/igQemKDLkLQWqo46KOOGEiC22mF9dB4HX6j7wRz708r+lt0v/2+J/X/L/e722lFyoP6LW4teMq/vIMOdUa+Df7dGHsWMc1MchdcfVGtmbEf2dpO68bgc96Cygu+6KOOywblpi0uXzn++2UBcvmSGdWXveAHz/+90ZVyUcF6Z5Ju3vwutLyJ5zTsQhh0yOQNn7OO20iM9+dr7Bv3RdylRR2cM5+OCIddeddk0f9z57AACwB5C9B1DmoffcM+KWWyb70Zat/ssuiyj3vgfA43tQrrfYd99ui3teW9sF7/Ish+c/v//nVKZ7yt7H5Zf3f8+srzz00A6bsvcz4wIAAAAgG4CvfjXiHe+Y/Kf62tdGfPObqx8MzNxKz6w9zz2AybvZ7x1lb+KMM/ptYZfwL3sMV13Vr/Y8X7Xrrt3DizbffKaqAAAAAOYJwFZbddMS223X/TBnOej58Y9HnHLK6j/wzJDOrD1rP2aKup5vHrbXtfTt//hHxEEHRfz4xz0LJ7xsDggAAAAAmCcA5Xd+xRUR5cdZlr/8JWKvvSJuummyBChBVM7+KacsLl0yQzqz9koAoIxxGLwLn8ODD0Z84hMRH/7wZJ9pxqtPPjniox+NWHvtqaoDAAAAyATgggu6LcVJl3KO+kUXRTzjGQCYtHezvr7MsZcDwuXA8KDl97/vjumUc/yf6KVsKHzrWxF77DHVSAAAAABkAVAuSjr66O5c+0mXsmVXtkQHnZaYuZWeWXul7AEccEB3Dv8GG6z+qZWt/xNP7A7C1rK8+c0RX/taxIYbTjwiAAAAAFkAlIOEe+/dXY06ybLOOt3ZPwvTSKaABnfvwAMjTj+9Oze+bI0ff3xE2eOadSlnXZWzgTbeePVKf/1rd73AdddN/1e23bYDpkzv3XdfxOc+F3HqqdPXK9+Xcu1BudBwwgUAAABAFgDlttAlLCZdyimOZfpn2EU/mVvpmbXnuQcwCMlpr7Ze+vmMAmDaz3Tx31h6bcff/hZRLvj75S8n/aasev1xx0V8+tMTHwsAAAAAkAFAuZ9L+VGeeebkP+pxP+bMkM6sPU8ABl1wV87MeeMbZz8tcxgA5WrfsqX+yU9O/pkufkfZuyh7hgtLuYitnH769a9PX3fUMaMRVQEAAABkALDNNtNPFSwNCFNAq0fYoJCe5ZTbxX9hGAD/+U933n/ZO5tlWXyW2EKdk07qtuCnXfqevrqkPgAAAIAMAO69t9sanfQq1R126Oaft9xyeBRkbqVn1p7nHsCgkJ7loHsfAOYx/1+mrspVw7vs8vjPd1YASrWyB1GAmmABAAAAMG8AfvKTiEsume5Mkfe8p3vfqPO6M0M6s3Y2AKX+PIJ02B5AudlbOf1zljt8Dnti3LRXiy8O+3J20qc+NUH8eyKYm8G5GVz3HZjXzeDKz6+ciVJuJzDNQb1yTvdb3zr6R5wZ0pm1VzoAV14ZsdtuEwXsai/OBGDQ7b3HjNYegD0AewDzBqBclFN28yed/ikPKylnmWy9NQDGxeywrfTMPYBvfztiv/3GjWz0v2cCMOzeUSNGBAAAAGDeAEwbEYcfHlGeGzDuVr+ZW+mZtVf6HsA8pmkyARh1+uqQ7yQAAACAWgAod3csFzeNWzJDOrM2ACIyAei7B7no+wUAAACgBgCGBcMgDDJDOrM2AHIBmOQ79Oj3CgAAAEANAExyAC8zpDNrAwAAsz/KcMDjEAc9+m+SxwE+diZM+YZ6JGSvR2OO69PAfx/S33G1Bp6ptOgxnov/feRrRzxGc55nAY2bwhn07+XeMOUYQJ8lM6QzawOgz6c7/WvsASx69u4koQKAJc8t7gHhuP4CoP8PudzzpzxEZvvt+70nM6QzawOg3+c77asAAIDV9rDGBbXrAOZ/HcCkP+Ddd48opxiWh373WTJDOrM2APp8utO/BgAAAMCU34Encgpo0h9uZkhn1gbA9OHe552Tfo/KhPfDH9nt4e6hE/Oc+140hTBJ3V7zt44BPPJdeNzB6xFz25P0/7HXmgLq83ub62v6XAG88AczQzqzNgDm+pVZrRgAptz6cwzAMYAncg+g/JL73AMIAKsy74m4EngeF4JlEgAAAJgCmvI78EQDMMn93DO30jNr2wPIjP/hp5iO+KumgFwH4DqAGq4DmOR+7pkhnVkbAACYfe7aMQDHABYf83j0+zDrtSBP9B5A+VCXPipwWFxkhnRmbQAAAAA9DriPO3DrIPCiYxZrEAB9rwbODOnM2gCYapomUw1TQKaATAHVMAVUfuV9b+aVGdKZtQEAAHsA9gDmc6B6DbsVxMJm3rjnAZfXZYZ0Zm0AAAAAAFjjASgPdLn55un23E8+OeLjH390imtIicyQzqwNAAAAAABrPADluazlub533jk5An2e6pQZ0pm1ATAagFmvM3AdwJTngLsQzIVg8zwLqDzY5fTTI37968kB2GSTiEsvjdhxx+HvzQzpzNoAAIA9AHsAa/weQLmzZ0Hg61+fHIDyjnG3hs4M6czaAAAAAACwxgNwxRUR110X8b73TQfAkUdGfPGLEU9+8uD3Z4Z0Zm0AAAAAAGgCgAcfjHjNa6YDYIcdIsrZQFtuCYBhHVyp9wIaNU/vGECfOXxXArsSuPIrgcsewOabR+y1V8Rf/jI5AuusE3HZZRG77goAAPT//jgI3AeQUbe9fuQS2znfannElarTPsrQlcB1XwlcAHjRiyIOOSTioov6/4AXv7KcCnrKKQAAQP/vDwAAMJ/plR4QjoOy5UdCFgBe9aqIE06I+Mxn+v+AF7/yTW+KOO+8iHKTuKVL5jx9Zu2Vfgzgpz+dflpv4TM0BTTi4SUeCLPkdMwhxwvsAdS7B7D4NM4S4IceOh0Ao4IiM6Qza690AK68MmK33ab7PJcDgHHHjgaM3L2A3AvIvYDmeS+gxcF99dUR5cKu//xnutAY9pSwzJDOrL3SAbj++og994y49dbpPs/yrlGwn3HG9GeOldrDDoyPGC0AAACALADKlcB77z3dBWHlRzvsKWGZIZ1ZOxuA//434qijpr/+YiEohwXpX/8asc8+3Sm+0y6jLvQ76aSIT3962soRBxzQXUOywQa9awAAAADIAmDWQBr2lLB//Sti//27M4VmWQbdfnpWtBbGM+zW1vfcE1Guczj//FlGHjFoumNetYcBUPbkZjmwv7DG5RjR0jO8ymnDxx0XceaZ0/dlkseKPvpXAAAAAGQBUH5kn/hExKmnTvejHvaUsMygu+GGbprjllumG/NyAbDVVhHliuvttls1znnBOOx+TA8/3H2Wn/zkbL0ZNLU3j7GPu4LcMYBxF2GVDjkNtLRgbB/G9anVs4CWzvFefHE3bTDtMugpYfMCYNDzB2Y9brFcAJS/U263ceCBqzqbjVf5S7N+nqXGoDu+/upX3fdkmhsIlppbbNGBuP32E33T7AHYA7AHkLkHcNNN018QVn7Kg6ZS7r8/4uijI849d6If+8AXv//9ER/4QMSGG0bcdlvE8cdHXHDB7HWzp4DKCF/xim7Oe9ttI/75z+66iXPOmX3so6ZSSo/KKbrT3OhvYWQbbdR9dqXOk57UHVN473sjrrpq+rEffnjEWWdFrLvuRDUAAAAAZAIw6679sKeEffCDER/72EQ/9mV98XIAkLVCoy7CK9NA5UBt2YqvZSlThd/9bsSrXz3xiAAAAADME4DnPCfikku6rdKyzOPg3qCnhH372xH77TfxD37Z3rCSARj3VLZyGmjZer/22mVr58g/dMwx3QWHa6898XgAAAAAzBOAQWeQzHJB2LA543nNd08cGT3fsFIB6Hs7hXIsYN99Ix54oGdDkl5WDoKX242UDY8pFgAAAADZAMx6YHXQWSn33RfxrndFlDtI1risVAD6zqWXPbvTTov46EefuO6XYwnljKIppn4WBg0AAAAgG4BZLyAadvFQuTdN2Qqd9krjQdG1xx7d84zLwetZlmwAttmmm/K48cZZRvn495ZALdN3L3tZv5p33dVduVsORC/3Uu4YWw54v/3to58fPWZcAAAAALIBmMdpm4PO8S57AWX+dx5nvpSgKBcnfeELEe98Z0TZa5llyQagnL102GERb3nL7FiV9Zw2UO+9t9sTKHPwyzUdtN563Rk/Zf3LWUQzLAAAAACyASg/0FkuCCvvH/aUsNtvjzjooIhyo7JZlnLQ+sILI9Zfv7t9RTnGMMuSDcDCxVR//GN3VXS5T8+0Swn/cipsOY10igOp8dBDET/6UXcq55//PO0o+r2v7PmUjYFXvnKmLf+FPwYAAABgOQCY9QKiUXd6LBcPlesCSihOs+y+e8SXvxyx9dZd8Nd+JfDSq4DLufllKmaa9S/TPuX2CwXRGbem4+67I84+u9sbuOOOaT6J4e8pW/3HHtvt8W266dxqAwAAAFgOAGa9k+S4p4SV6aCyBf+hD/XfCt1ss27PpGytL1xAtBIAGHRQfGEr/MQTI/7wh/EBWfp58MER5XqKZz97/OsneUWZFrr88u5ir7JnUO4JNe1S9syOOKK7B1H5vOa8AAAAABj2ZLZH/vsKW8rZKeUq1UsvjfjZz7ot+oWt0RJ6z31ud0/7N7whYpddIp7ylBW2gmOGWyAo00Lf+U53a4Tf/W5VAJc9nB137M7hf93rUgJ1tdGVq7b/9KeIa66JKLd7+M1vIv7979UPXi98NhtvHLHzzhEveUnETjt1jxZN/B4CAAAAWJMAWLPi3NokdwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3EldwAAAAAAAJJjRvlaOwAAAAAAALXmk3Eld+D/AfhEhmLqHBsfAAAAAElFTkSuQmCC">
<footer id="footer">
<p>
Unless specified otherwise, all content here is licensed under <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>.
</p>
</footer>
<div class="show-sm">
<div id="nav-toggle-box">
<div id="nav-toggle-brand">
<a href="/">{{ .Site.Title }}</a>
</div><a data-component="toggleme" data-target="#top" href="#" id="nav-toggle"><i class="kube-menu"></i></a>
</div>
</div>
<div class="hide-sm" id="top">
<div id="top-brand">
<a href="/" title="home">{{ .Site.Title }}</a>
</div>
<nav id="top-nav-main">
<ul>
{{ $currentPage := . }}
{{ range .Site.Menus.main }}
<li><a href="{{ .URL }}" {{if $currentPage.IsMenuCurrent "main" . }} class="active"{{end}}>{{ .Name }}</a></li>
{{end}}
</ul>
</nav>
<nav id="top-nav-extra">
<ul>
{{ range .Site.Menus.extra }}
<li>
<a href="{{ .Permalink }}">{{ .Name }}</a>
</li>
{{ end }}
</ul>
</nav>
</div>
{{ if isset .Params "author" }}
<meta name="author" content="{{ index .Params "author" }}">
{{ else }}
<meta name="author" content="{{ .Site.Params.author }}">
{{ end }}
{{ if and (.IsNode) (.Site.Params.images) }}
<meta property="og:image" content="{{ index .Site.Params.images 0 }}">
{{ end }}
{{ if and (.IsPage) (not .Params.images) (.Site.Params.images) }}
<meta property="og:image" content="{{ index .Site.Params.images 0 }}">
{{ end }}
<li itemscope itemtype="http://schema.org/CreativeWork">
<h2 class="title">
<a href="{{ .Permalink }}" itemprop="headline">{{ .Title }}</a>
</h2>
<hr>
{{ if .Description }}
<p itemprop="about">{{ .Description }}</p>
{{ end }}
</li>
<nav class="pagination pager align-center">
<hr>
<ul>
{{if .Paginator.HasPrev }}
<li class="prev"><a href="{{ .Paginator.Prev.URL }}">Previous</a></li>
{{ end }}
<li>
<a href="" class="button round small outline">Page {{ .Paginator.PageNumber }} of {{ .Paginator.TotalPages }}</a>
</li>
{{ if .Paginator.HasNext }}</a>
<li class="next"><a href="{{ .Paginator.Next.URL }}">Next</a></li>
{{ end }}
</ul>
</nav>
\ No newline at end of file
<p>
Published
{{ if ne .Site.Params.hide_author true }}
{{ with .Params.author }}
by <span itemprop="author">{{ index . }}</span>
{{ else }}
by <span itemprop="author">{{ .Site.Params.author }}</span>
{{ end }}
{{ end }}
<time datetime="{{ dateFormat "2006-01-02T15:04:05-07:00" (default .Date (.PublishDate)) }}">
{{ dateFormat "2 Jan, 2006" (default .Date (.PublishDate)) }}
</time>
{{ with .Params.categories }}
in <span itemprop="articleSection">{{ delimit (apply (apply (sort .) "partial" "post/category-link" ".") "chomp" ".") ", " " and " }}</span>
{{ end }}
{{ with .Params.tags }}
and tagged {{ delimit (apply (apply (sort .) "partial" "post/tag-link" ".") "chomp" ".") ", " " and " }}
{{ end }}
using <span itemprop="wordCount">{{ .WordCount }}</span> words.
</p>
<a href="/categories/{{ . | urlize }}/">{{ . }}</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment