Commit 50fa3d1e authored by Abhijith Balan's avatar Abhijith Balan
Browse files

Modified AUTHORS

parent 484032a9
Active Contributors
"Abhijith Balan" <abhijith@dff.org.in>
"Mohd. Talha Pawaty"<mtalha456@gmail.com>
"Nitesh Chaughule"<nitesh@disroot.org>
"Prajkta Patkar" <prajakta@dff.org.in>
"Reshma Bhatawadekar" <reshma@dff.org.in>
......@@ -16,7 +15,7 @@ Past contributers
Abhijeet Mote, Abhishek Alai, Aditi Patil, Akshay Puradkar, Amit Chaugule,
Ankita Shanbhag, Aparna Kokirkar, Ashwini Jogdand, Ashwini Shinde, Ashutosh Paralikar
Avinash Pathak,Bhavesh Bawadhane,Dinesh Sutar, Ganesh Mashram, Girish Joshi, Girish Mane, Ishan Masdekar
Kanchan Kayande, Kanchan Palatane,Namita Dubey,Navin Karkera ,Nutan Nivate, Payal Mamidwar,
Kanchan Kayande, Kanchan Palatane, Mohd. Talha Pawat,Namita Dubey,Navin Karkera ,Nutan Nivate, Payal Mamidwar,
Parabjyot Singh,, Poonam Dhane, Pornima Kolte,Prasad Shegokar, Priyali Mhetre,Radhika Vadegaonkar kulkarni,
Rahul Chaurasiya ,Ravindra Lakal, Rupali Markad,Rohini Baraskar,Sachin Patil,Sadhana Bagal,Sayali Yawle, Snehal Nighut, Shruti Surve,
Shweta Pawar, Sundeep Padmanabh,Trupti Kini, Ujwala Pawde, Vaibhav Kurhe,Vaishali Kamble,Vanita Rajpurohit, Vinayak Kusumkar and Vishakha Divekar.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment